top of page

World wide shipping

We are happy to ship world wide

Please go to shopping cart and after checked out 

we will inform you via Email for total amount according your address 

then, we will accept credit card payment however, we need to charge shipping and handring fee

Lost items are not responsible for us, however, there are compensation from post office so we will do best for customer satisfaction. 

if you are Ok with our condition, please enjoy shopping 

We are also looking for overseas agent working with us to spread our items with wholesale price.

Wholesale starts from 600USD (purchasing price) 

We are also happy to buy items from Japan be half of our customers with reasonable rate and do combine shopping. 

Be confident for shopping .

我們很高興向世界各地運送 請前往購物車,並在結帳後 我們將根據您的地址通過電子郵件通知您總額 然後,我們將接受信用卡付款,但是,我們需要收取運輸和手續費 丟失的物品不對我們負責,但是,郵局會提供賠償,因此我們將盡最大努力提高客戶滿意度。 如果您對我們的條件沒問題,請盡情購物 我們也正在尋找與我們合作的海外代理商,以批發價來傳播我們的物品。 批發價格從600USD起(購買價) 我們也很高興以合理的價格從日本購買一半顧客的商品,並結合購物。 對購物有信心

เรายินดีที่จะจัดส่งทั่วโลก กรุณาไปที่ตะกร้าสินค้าและหลังจากชำระเงินแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดตามที่อยู่ของคุณ จากนั้นเราจะยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการ ของหายจะไม่รับผิดชอบต่อเราอย่างไรก็ตามมีการชดเชยจากที่ทำการไปรษณีย์ดังนั้นเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ถ้าคุณตกลงกับเงื่อนไขของเราโปรดเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง นอกจากนี้เรายังมองหาตัวแทนจากต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อกระจายสินค้าในราคาส่ง ขายส่งเริ่มต้นที่ 600USD (ราคาซื้อ) นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นโดยมีลูกค้าครึ่งหนึ่งของเราในราคาที่สมเหตุสมผลและรวมการจับจ่าย มั่นใจในการจับจ่าย

bottom of page